Benefit Yoga®

Home » Benefit Yoga® » Veröffentlichungen » Yogalaerer - blot beskaeftigelse eller et kald?

Yogalaerer - blot beskaeftigelse eller et kald?

Af Daya Mullins, European College for Yoga and Therapy, Tyskland

For den, der paataenker en uddannelse som yoga-laerer, findes der i dag mange muligheder og tilbud. Hvordan skal man bedömme "udbudet" af yoga? Tilbudene straekker sig fra en weekend, fire weekender, uddanelse i henhold til de europaeiske yoga-sammen-slutningers minimumskrav paa omkring 650 timer (45 minuter) til de mere omfattende og vidtgaaende studier ved nogle yoga-colleges, yoga-skoler og yoga-universiteter.

Det er klart, at vi ikke virkelig kann undervise i yoga, naar vi blot har laert det gennem laesning. Det kann give en begynderindsigt, som senere maa efterfölges af mere dybtgaaende studier af denne almene og rigt udbyggede laere. Naar vi er saa vidt, maa vi se os om efter en kvalificeret yoga-laerer, som kann bidrage til vor krops og sjaels helse og til at aandeliggöre vort liv.

Efterhaanden som yoga bliver mere mekanisk og modepraeget, möder vi den ofte som noget rent teknisk, sammentraengt til et antal övelser uden forstaaelse for deres brug, for hvordan hvert trin bygger paa de foregaaende og hvordan laeren udgör en helhed. Det er derfor vigtigt at göre sig klart hvad er det du straeber efter og hvad vil du yde for at opnaa det: saet dig dine maal og forfölg dem, naar du ved hvor du vil hen. Undervisning i yoga begraenser sig ofte til "lad os lave lidt övelser sammen og bagefter drikker vi en god kop te" ... det er udmaerket, men for dem, der önsker og straeber efter en dybere indsigt, er dette blot det förste trin ... og derfra skal der fortsaettes.

Mennesker anskuer oftest sig selv ud fra den forestilling, omgivelserne tillaegger dem, og de anstrenger sig for at tilpasse den. Men denne forestilling eller dette billede, föles sandsynligvis ret tomt. Der er i vort samfund en risiko, en tendens til isaer at betone det ydre liv, at söge magt og derved laegge mindre vaegt paa eller helt overse evnen for et liv der bevaeger mennesket indefra. Beslutter vi os for at indlede vandringen ad yoga-stien? Saa leder den indre udvikling og vores sadhana os - gennem den indre realisations fred - og vi laerer at bruge energien maalbevidst og uden spild.

Udnyttelse af yoga-laerdom for med tiden at blive yoga-laerer - og grundlaeggende at opnaa höjere forstaaelse og indsigt - kraever, at du er maalbevidst ... or vedholdende. Hvis du er saa heldig at have fundet en laerer, du harmonerer med, bliver det nemmere, men er stadigvaek en udfordring, naar du laerer at laegge större vaegt paa arbejdet med det indre end med ydre aktivitet.

Som yoga-laerere eller som de, der straeber efter at blive det, er der et en vigtig afgörelse, vi maa traeffe, valget er tro eller virkelighed - ud fra den indsigt, at vi i virkeligheden ikke lever vore egne liv, men lever paa andres opfattelse, andres forestillinger. Skal vi "leve" paa beundring af andre eller skal vi finde vor individuelle, indre sti, udforske hvem vi i grunden er og berige vort liv. Naar vi har taget stilling og handler derefter, kann det vaere en selvindvielse til yoga-stien.

Vi kan finde og blive meget glade for en laerer, men den opgave der paalaegges os i yoga er at leve fuldt ud og at tilpasse os vores eget livs virkelighed. En autentisk laerer udfordrer os, hvad er helt naturligt - hvordan kann eleven ellers laere og slaa bro over de ofte begraensede muligheder for at taenke og reagere? Men eleven faar en fornemmelse af at blive forstaaet og understöttet af laereren. Hvis ikke det er tilfaeldet, er det maaske paa tide at se sig om efter en bedre egnet laerer.

Saa det er indlysende at yoga-eleven der önsker at blive yogalaerer maa göre sig klart, hvor han/hun staar og hvor han/hun vil hen... og hvordan. Er interessen oprigtig, kraever det et tilsvarende engagement og beslutning om vedvarende flid i laeretiden samt daglige övelser. Fire aars studie til yoga-laerer kann her betragtes som det absolutte minimum, selv om opgaven egentlig er livslang.

Du kann finde autentiske/alvorlig laerere, men du maa se dig grundigt for. Tag tid til at faa en fornemmelse for den laerer, du föler dig tiltrukket af, hvordan han eller hun arbejder og hvordan du föler dig til mode sammen med ham eller hende. Omgivelserne har en stor inflydelse paa os mennesker, den kan bringe det bedste eller fineste frem i os eller staerke negative sider af vores karakter, dette skal vi taenke paa, naar vi vaelger gruppen og de mennesker vi vil laere sammen med. Der er mange glitrende tilbud, og nogle underviser i yoga som ikke er naaet ind til den indre yoga, men er forblevet i den ydre glans. Dette stemmer ikke med yogas aand, hvis laere er saa dybtgaaende, at den kun kan opdages og forstaas gennem langvarigt, omhyggeligt og opmaerksomt arbejde.